نمایش خبر
1396/02/13 ::: 12:21 PM
 
نقش ارجاع در مدیریت قضایی دادسرا
امروزه در مدیریت علمی شناخت مولفه های چالش زا و مشکل آفرین در فرآیند انجام وظایف سازمانی، یکی از ضروریات به شمار می آید چرا که بدون شناخت اینگونه مولفه ها، راهکارهای برون رفت از آن و ایجاد سازوکار لاز...

امروزه در مدیریت علمی شناخت مولفه های چالش زا و مشکل آفرین در فرآیند انجام وظایف سازمانی، یکی از ضروریات به شمار می آید چرا که بدون شناخت اینگونه مولفه ها، راهکارهای برون رفت از آن و ایجاد سازوکار لازم برای این برون رفت مشخص نمی گردد.

در نظام قضایی نیزشناخت این اشکالات در روان سازی و بهینه کردن فرایند دادرسی مهم است چرا که از ابتدای تشکیل یک پرونده قضایی تا اجرای کامل رأی و در نتیجه مختومه شدن پرونده بعضاً نواقصی وجود داشته یا دیده می شود که موجب به حاشیه رفتن تحقیقات قضایی و در پی آن اطاله دادرسی و ناامیدی اصحاب پرونده از دستگاه قضایی می گردد.

آنچه واضح است در تقسیمات قانون کیفری ایران دادستان نقش مهمی در نظارت قضایی بر پرونده ها را بر عهده دارد و چنانچه این نظارت یا به عبارتی مدیریت پرونده ها به نحو دقیق تری صورت پذیرد چالش ها و نواقصی زودتر شناخته شده و رفع می گردد که خود رضایتمندی ارباب رجوع را در پی خواهد داشت.

واحد ارجاع یکی از نقاطی است که با انجام یک ساز و کار منطقی و منسجم در آن می توان به قسمت های عمده ای اهداف ذکر شده دست یافت که به چند مولفه ذیل به عنوان نمونه می توان اشاره کرد.

1-معاون یا دادیار ارجاع می بایست نظارت کافی و کاملی بر واحدهای عریضه نویسی و ارشاد و معاضدت قضایی داشته باشد. توضیح اینکه چنانچه در بدو ورود یک پرونده یا تشکیل پرونده های مربوطه به یک شکواییه کیفری در دادسرا عنوان صحیح کیفری تعیین نگردد یا موضوعاتی که اصطلاحاً دارای ماهیت کیفری نبوده و صرفاً حقوقی می باشد علاوه بر اینکه با تعیین عنوان غلط ، راه تحقیقات پرونده مسیر اشتباهی را ممکن است بپیماید، در نهایت منجر به صدور قرار منع تعقیب خواهد شد که این قرار قانوناً می بایست به شاکی ابلاغ شده در صورت اعتراض وی به قرار، پرونده جهت تأیید نهایی به دادگاه عمومی جزایی ارسال شود که خود مستلزم صرف وقت و نیروی انسانی زیادی می باشد و موجبات اطاله دادرسی را نیز فراهم می آورد. چنانچه در بدو ورود از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی، شاکی به طور صحیح ارشاد به طی مسیر درست شود و یا عناوین صحیح در عنوان شکایت انتخاب شود و این موارد از طریق واحد عریضه نویسی معمول گردد نارضایتی نهایی مردم از دستگاه قضایی را در پی نخواهد داشت یا موجبات گمان غلط و سوء ظن های نابجا را فراهم نخواهد ساخت.

2-نظارت دادستان بر ضابطین قضایی مخصوصاً نیروی انتظامی در نحوه عملکرد و انجام صحیح و به موقع دستورات قضایی و اصلاح روشهای غلط آنان قطعاً نقش مهمی در کاهش زمان فرایند دادرسی کیفری ایفا خواهد نمود، یکی از مقاماتی که در ابتدا و سریعتر می تواند از این کاستی ها آگاه شده و موضوع را تشخیص دهد مقام ارجاع یا همان دادیار یا معاون ارجاع می باشد با این توضیح که در ابتدای تشکیل یک پرونده مقام ارجاع در بعضی از مواقع دستوراتی را جهت تکمیل پرونده یا به اصطلاح  دستورات ابتدایی  به ضابطین صادر می نماید که پس از اعاده دستورات انجام شده مشخص شود کیفیت انجام و زمان دستورات توسط ضابطین چگونه وی که اگر در این قسمت نیز نقصی وجود داشته باشد این مقام ارجاع است که آن را به موقع تشخیص داده و می تواند در جهت رفع آن اقدام نماید.

3-مقام ارجاع به دلیل قرار گرفتن در ابتدای مسیر ورود پرونده از محتوای پرونده های مهم در دادسرا اطلاع پیدا خواهد نمود. آنچه واضح است مدیریت اینگونه پرونده ها در سطح جامعه می تواند به قضاوت جامعه نسبت به عملکرد دادسرا نقش اساسی را ایفا می کند که علیرغم اقدامات موثر دستگاه قضایی در برخی مواقع عدم اطلاع به موقع دادستان از پرونده های مهم، در نتیجه عدم اقدام به موقع وی در این خصوص می تواند به این اعتماد عمومی خدشه جدی وارد نماید که نظارت براین پرونده ها را می توان در حیطه عملکردی معاون یا دادیار ارجاع قرار دارد.

آنچه در این نوشتار پیجویی شد تغییر عنوان شعبه ارجاع به حوزه ارجاع و تخصیص مواردی از قبیل مسائل پیش گفته به آن بود که در نهایت می تواند در کاهش اطاله دادرسی نقش موثری را ایفا نماید که امید است با اعمال این شیوه و بکارگیری راه حلهای ارائه شده شاهد رشد کیفی و کمی عملکرد دستگاه قضایی باشیم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        سید مصطفی حقی                                                                                                                                  

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان

اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد