نمایش خبر
1396/12/09 ::: 1:34 PM
 
رأی شماره۸۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت‌عمومی نظر به اینکه ارائه برگه‌های پرداخت عوارض از جانب شهرداری به متقاضی صدور پروانه ساختمانی وفق بند ب ماده ۲ مصوبه ۱۶۵۵/دش ـ ۱۹/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری، مستلزم اعلام آمادگی شهرداری در پذیرش...
رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه ارائه برگه‌های پرداخت عوارض از جانب شهرداری به متقاضی صدور پروانه ساختمانی وفق بند ب ماده ۲ مصوبه ۱۶۵۵/دش ـ ۱۹/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری، مستلزم اعلام آمادگی شهرداری در پذیرش نقشه‌های معماری و محاسباتی و تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک در راستای بند الف ماده ۲ مصوبه فوق‌الذکر می‌باشد و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی ظرف حداکثر یک هفته پس از پرداخت یا تعیین تکلیف راجع به نحوه پرداخت عوارض طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موید قطعیت صدور پروانه پس از اخذ عوارض است لذا اخذ عوارض علی‌الحساب و قبل از قطعیت صدور پروانه، تخلف در اجرای مقرره شورای عالی اداری و مغایر با ماده ۵۹ قانون اخیرالذکر و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. با توجه به مراتب مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بندهای ۲ و ۱ مصوبه مورد اعتراض ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد