آرشیو آرای وحدت رویه
1396/10/06 ::: 1:29 PM
 
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۵ ـ ۳۰/۸/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور  عطف به ماسبق شدن ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۱۲/۷/۱۳۹۶  مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات...
1396/06/19 ::: 1:08 PM
 
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰  بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن ، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد...
1396/06/19 ::: 1:04 PM
 
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۸ـ۱۳/۴/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجد...
1396/06/11 ::: 9:19 PM
 
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور  مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی...
1396/04/07 ::: 3:27 PM
 
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به خارج از صلاحیت هیأت‌های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه است الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش منضم به نامه شماره ۹۴۲۶۳۶۰۸-...
1396/04/07 ::: 3:26 PM
 
رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول...
1396/04/07 ::: 3:25 PM
 
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵
تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است وامکان طرح دعوی در محل اقامت آنان ممکن است. الف: گزارش پرونده احتراماً...
1396/04/07 ::: 3:24 PM
 
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قابل فرجام خواهی بودن قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک الف: گزارش پرونده احتراماً به استحضار عالی می‌رسان...
1396/02/15 ::: 1:45 PM
 
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد ...
1396/02/15 ::: 1:44 PM
 
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای حل‌اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۶ رأس ...
اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد